LIGHT UP NAN

บริษัท วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชัน จำกัด ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงชนิด LED รวม 4 แห่ง
โครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน